سامانه کنترل کیفیت گاز

 •   امکان ثبت انواع درخواست (ثبت نقشه/نظارت جوش/مشاوره/بازرسی/اصلاحیه نقشه)

 •  امکان جستجو و ویرایش پرونده، ثبت اصالت پرونده و ثبت و تحویل جواب به مالک

 •   امکان اخذ گزارشات مدیریتی متنوع

 •   حسابداری و ارائه گزارش مالی و گزارش عملکرد مالی مهندسین در هر بازه تاریخی دلخواه

 •   تعریف و مدیریت گروه های کاربری مختلف و تعیین سطح دسترسی

 •   امکان تعریف مبالغ خدمات به تفکیک و تعیین تاریخ اعمال در محاسبات مالی
 •   امکان تعریف و مدیریت مناطق(نواحی استان/ شهرستانها/دفاتر ارائه دهنده خدمات)
 •  امکان ثبت جواب بازرسی توسط خود مهندسین
 •   امکان مدیریت صدور مجوز چاپ
 •   کنترل هوشمند کلیه مراحل و پیش نیازها
 •   امکان تعریف اشخاص با مشخصات کامل
 •   امکان پرداخت الکترونیک از طریق پی سی پوز( بدون دخالت کاربر در وارد کردن مبلغ)
 •   گزارش عملکرد کاربران
 •  ...
ورود به سامانه