پروژه های آرشیو

شهرداری شیراز

اداره کل ثبت احوال استان فارس

سازمان تعاون روستایی استان فارس

دانشگاه علمی کاربردی استان فارس

اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد

اداره کل بازرگانی استان فارس

سازمان مسکن و شهرسازی استان کهگيلويه و بوير احمد

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

سازمان اتوبوس رانی شيراز و حومه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سازمان منطقه آزاد اروند

اسکنر حرفه ای
Fujitsu
چرا هژیر صنعت؟
HajirSanat
مدیریت هوشمند بایگانی اسناد
Arshive

Copyright © 2012 AsreJadid Inc. All Rights Reserved.