پروژه های نرم افزاری

نرم افزار بایگانی مهبا نسخه 6 -سازمان اروند آبادان

نرم افزار بایگانی مهبا نسخه 6 -دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سامانه تولید دفترچه آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سامانه جامع تحت وب مدیریت دفتر کنترل و نظارت گاز استان فارس

نرم افزاربایگانی کتابخانه تحت وب شرکت توزیع برق استان فارس

نرم افزار بایگانی مهبا نسخه 5 - شهرداری شیراز واحد درآمد

نرم افزار بایگانی مهبا نسخه 5 - دانشگاه بین الملل شیراز

نرم افزار بایگانی مهبا نسخه 3 - اداره تعزیرات حکومتی استان فارس

نرم افزار بایگانی مهبا نسخه 3 - سازمان تعاون روستایی استان فارس

نرم افزار بایگانی مهبا نسخه 1.1 - دانشگاه علمی کاربردی استان فارس

نرم افزار مدیریت اطلاعات و تصاویر ایستگاه های اتوبوس سازمان اتوبوسرانی شیراز

نرم افزار مدیریت کتابخانه - شرکت توزیع برق فارس

نرم افزار آرشیو و مدیریت پرونده های پرسنلی آموزش و پرورش یاسوج

اسکنر حرفه ای
Fujitsu
چرا هژیر صنعت؟
HajirSanat
مدیریت هوشمند بایگانی اسناد
Arshive

Copyright © 2012 AsreJadid Inc. All Rights Reserved.